random_image1.jpg

Group

جستجو

نمایش موقعیت معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف

درباره ما

معاونت اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی متشکل از واحدهای زیر تشکیل شده است :

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی

شماره تماس

021-6600-5617